• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Privacyverklaring

Privacyverklaring rdgKompagne

rdgKompagne adviseert en levert hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Voor een goede advisering en voor aanvraag bij betalende instanties, verwerken wij ook privacygevoelige informatie (‘bijzondere persoonsgegevens’), zoals medische gegevens.

rdgKompagne vindt het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving (AVG).

In deze verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met persoonlijke informatie omgaan en hoe wij deze beschermen tegen ongewenst gebruik.

 

Persoonlijke informatie

Om hulpmiddelen te kunnen verstrekken, registreren wij persoonlijke gegevens van cliënten met een beperking, die voor een hulpvraag door rdgKompagne wensen te worden geholpen.

In de meeste gevallen worden onze hulpmiddelen gefinancierd door een zorgverzekeraar of andere betalende instantie. Om in die gevallen aan de hulpvraag te kunnen voldoen, dienen wij niet alleen gegevens vast te leggen betreffende identificatie en bereikbaarheid, maar ook gegevens omtrent de aandoening. Deze gegevens worden bij de intake door de aanvrager aan ons verstrekt. Voor het verwerken van deze gegevens is nadrukkelijk de toestemming nodig van de cliënt zelf of een vertegenwoordiger. De cliënt krijgt hiervoor van ons een (digitaal) toestemmingsformulier en dient akkoord te gaan alvorens wij de intake in behandeling nemen en de gegevens vastleggen in ons systeem.

Om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, dienen onze medewerkers gegevens te kunnen raadplegen en verwerken. Uw gegevens zullen nooit op een andere wijze dan voor het oorspronkelijke doel worden gebruikt en, indien nodig, uitsluitend voor dit doel worden verstrekt aan derden.

 

Beveiliging

Uiteraard hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen wij dat ook van de partijen met wie wij samenwerken.

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken, hebben alleen de noodzakelijke personen in onze organisatie toegang tot uw gegevens en zijn onze systemen met meerdere identificatieslagen vergrendeld. Al onze medewerkers zijn zich bewust van de gevoeligheid van uw persoonlijke informatie en in staat deze op een adequate en veilige manier te beheren. Het kopiëren en verdelen van persoonlijke informatie wordt tot het minimaal noodzakelijke beperkt.

Onze ICT-omgeving is ondergebracht bij een organisatie die alle noodzakelijke maatregelen treft om ongewenste toegang of gebruik tegen te gaan.

Mocht evenwel blijken dat door een calamiteit of onvolkomenheid gegevens toch op een onjuiste plek terecht komen, dan zal rdgKompagne zo spoedig mogelijk passende maatregelen treffen.

 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij van cliënten verwerken dienen bewaard te worden conform de regelgeving van de zorgverzekeraar. In de regel stelt de zorgverzekeraar dat gegevens minimaal 7 kalenderjaren bewaard dienen te worden. Deze termijn houden wij ook aan voor de gegevens van andere relaties in ons klantenbestand. U heeft te allen tijde het recht om de door ons vastgelegde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat noodzakelijk is voor de levering van producten of diensten. Zo kunnen wij gebruik maken van derde partijen voor het verzorgen van installaties, het geven van trainingen en de bezorging van bestellingen. In die gevallen delen wij alleen de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst.

Daarnaast kunnen wij voor het uitvoeren van onze processen producten en diensten van derden gebruiken.

Deze partijen hebben hun eigen privacybeleid, waarvoor rdgKompagne geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kan dragen. Wel hebben wij met elk van deze ondernemingen een verwerkersovereenkomst afgesloten, die de veiligheid van gegevens waarborgt, zoals de privacywetgeving voorschrijft.

 

Rechten omtrent uw gegevens

Uw gegevens zijn en blijven uw eigendom. U heeft dan ook altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u of van uw aanvrager hebben ontvangen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan), of een eerder verleende toestemming intrekken. Bovendien heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Wel kunnen wij u vragen u te legitimeren, alvorens wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit, dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de door ons aangestelde Functionaris Gegevensbescherming. Dit is dhr. J. Spoelstra, bereikbaar op telefoonnummer +31 6 15090909 of via het e-mailadres fg@rdgkompagne.nl.

 

Responsible disclosure

Wij vinden de veiligheid van onze registratiesystemen en uw gegevens erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat deze toch een kwetsbaarheid bevat. Mocht u een zwakke plek ontdekken, dan horen wij dat graag, zodat we snel adequate maatregelen kunnen nemen.

rdgKompagne houdt zich te allen tijde het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Op onze website is altijd de laatste versie van de verklaring terug te vinden.

 

Contactgegevens

Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, dan kunt u per mail, post of telefonisch contact met ons opnemen:

rdgKompagne
Josink Esweg 13
7545 PN Enschede
Telefoon: 088-0310310
E-mail: info@rdgkompagne.nl of via ons contactformulier

 

 

Aanvullende privacyverklaring websites

Via onze websites worden geen bijzondere persoonsgegevens verzameld. Via de formulieren op onze websites vragen wij alleen de gegevens die wij minimaal nodig hebben om uw vraag te kunnen beantwoorden of de gevraagde dienst te kunnen uitvoeren.

De enige uitzondering hierop is ons intakeformulier, waarin door aanvragers persoonlijke en medische gegevens van cliënten worden verstrekt. Voor het verwerken van deze gegevens is nadrukkelijk de toestemming nodig van de cliënt zelf of een vertegenwoordiger. De cliënt krijgt hiervoor automatisch een digitaal toestemmingsformulier toegezonden en moet akkoord gaan alvorens wij de intake in behandeling nemen. Het intakeformulier wordt versleuteld verzonden naar onze beveiligde server. Er wordt geen kopie van gegevens aan aanvrager of derden verstuurd.

Daar waar noodzakelijk zullen wij de verstrekte gegevens overnemen in ons klantenbestand. In die gevallen vragen wij u in het formulier om uw uitdrukkelijke toestemming. Dit is het geval bij intakes (na toestemming cliënt), offerteaanvragen, zichtaanvragen, workshopaanmeldingen en het klachtenformulier. Bestellingen via onze webshops worden beveiligd vastgelegd en beheerd binnen Magento. Andere gegevens, zoals uw contactgegevens bij een informatieaanvraag, worden niet in ons systeem opgeslagen.

De gegevens die u verstrekt via onze websites worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen uitvoeren.

 

Persoonsgegevens

In onze verschillende webformulieren vragen wij om de hieronder genoemde persoonsgegevens. Gegevens die niet per se noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van een vraag of het uitvoeren van een dienst, zijn niet verplicht om in te vullen. Wij verwerken de door u ingevoerde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt.

Contactformulier

Verplichte velden: achternaam, postcode (4 cijfers), e-mailadres
Optionele velden: aanhef, voornaam, instelling, afdeling, adres, woonplaats, telefoon
Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen. Wij vragen de 4 cijfers van uw postcode zodat wij uw vraag kunnen doorspelen aan uw regioadviseur. Uw gegevens worden niet overgenomen in ons klantenbestand.

Intakeformulier

Verplichte velden: NAW-gegevens, functie, e-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager, NAW-gegevens, geboortedatum en zorgverzekeraar van de cliënt, e-mailadres en telefoonnummer van cliënt of vertegenwoordiger
Optionele velden: werkdagen aanvrager, voornaam, geslacht, polisnummer en verblijfsplaats/woonsituatie cliënt, gewenste passingslocatie, diagnose, hulpvraag, functies en beperkingen
Uw gegevens en die van de cliënt worden gebruikt om de aanvraag snel in behandeling te kunnen nemen en u en uw cliënt adequaat te kunnen adviseren. Na toestemming van cliënt of vertegenwoordiger worden de gegevens overgenomen in ons klantenbestand.

Helpdeskformulier

Verplichte velden: naam contactpersoon, e-mailadres contactpersoon, NAW-gegevens van gebruiker.
Optionele velden: telefoon contactpersoon, telefoon gebruiker.
Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen. De NAW-gegevens van de gebruikers van het hulpmiddel vragen wij om de exacte gegevens van het hulpmiddel te kunnen opzoeken. Uw gegevens en die van de gebruiker worden niet overgenomen in ons klantenbestand.

Offerteaanvraag

Verplichte velden: achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres.
Optionele velden: aanhef, voornaam, instelling, afdeling, telefoon.
Voor het maken van de offerte worden uw gegevens overgenomen in ons klantenbestand.

Zichtaanvraag

Verplichte velden: achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres.
Optionele velden: aanhef, voornaam, instelling, afdeling, telefoon.
Voor het behandelen van uw zichtaanvraag worden uw gegevens overgenomen in ons klantenbestand.

Demoaanvraag

Verplichte velden: achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres.
Optionele velden: aanhef, voornaam, instelling, afdeling, telefoon.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het toesturen van de demo-cd. Uw gegevens worden niet overgenomen in ons klantenbestand.

Workshopinschrijving

Verplichte velden: achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres.
Optionele velden: aanhef, voornaam, instelling, afdeling, telefoon.
Om uw workshopdeelname te kunnen factureren, worden uw gegevens overgenomen in ons klantenbestand.

Verzoek depotopname

Verplichte velden: naam, e-mailadres, achternaam cliënt, woonplaats cliënt, geboortedatum cliënt.
Optionele velden: telefoon.
Wij gebruiken de ingevulde persoonsgegevens voor het opzoeken van relevante informatie in ons systeem. Uw gegevens worden niet overgenomen in ons klantenbestand.

Klachtformulier

Verplichte velden: achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres.
Optionele velden: aanhef, voornaam, instelling, afdeling, telefoon, NAW-gegevens cliënt, geboortedatum cliënt, betrokken adviseur, betrokken zorgverzekeraar.
Wij gebruiken de ingevulde persoonsgegevens voor het opzoeken van relevante informatie in ons systeem. Daarnaast worden uw gegevens vastgelegd in onze klachtenregistratie.

Aanmelding nieuwsbrief

Verplichten velden: e-mailadres.
Optionele velden: naam.
Onze mailinglijsten worden beheerd in YMLP en MailChimp.

Contactformulier webshop rdgKompagne

Verplichte velden: naam, e-mailadres.
Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen. Uw gegevens worden niet overgenomen in ons klantenbestand.

Contactformulier Eelke Verschuur

Verplichte velden: naam, e-mailadres.
Optionele velden: telefoon.
Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen. Uw gegevens worden niet overgenomen in ons klantenbestand.

Bestelling webshop rdgKompagne

Verplichte velden: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, betaalgegevens.
Optionele velden: bedrijf, telefoonnummer.
Uw NAW-gegevens, e-mailadres en betaalgegevens zijn nodig voor het verwerken van uw bestelling en om u op de hoogte te kunnen houden van de status van uw bestelling. Voor de betaling werken wij samen met de betaalservice Sisow. Voor verzending werken wij samen met DHL.

Bestelling Eelke Verschuur

Verplichte velden: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, betaalgegevens.
Optionele velden: bedrijf, btw-nummer, telefoonnummer.
Uw NAW-gegevens, e-mailadres en betaalgegevens zijn nodig voor het verwerken van uw bestelling en om u op de hoogte te kunnen houden van de status van uw bestelling. Voor de betaling werken wij samen met de betaalservices Mollie en Klarna. Voor verzending werken wij samen met DHL.

 

Beveiliging

Onze websites en webshops zijn beveiligd met een SSL/TLS-certificaat. Alle door u ingevoerde gegevens worden versleuteld verzonden.

 

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat wordt meegestuurd met pagina’s van de website en door de browser op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. De websites en webshops van rdgKompagne maken gebruik van functionele, analytische en marketingcookies.

De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de websites en webshops, bijvoorbeeld om het offerte- en bestelproces mogelijk te maken.

Met de analytische cookies van Google Analytics kunnen wij het gebruik van onze websites analyseren en verbeteren. Deze cookies dienen alleen voor statistische doeleinden en zijn niet herleidbaar tot u als persoon. Deze cookies geven ons meer inzicht in hoe onze website wordt gebruikt, zoals aantallen bezoekers, terugkerende bezoekers en welke pagina’s er worden bekeken. Met deze gegevens kunnen wij onze websites verbeteren en gebruiksvriendelijker maken.

De marketingcookies die wij plaatsen worden gebruikt voor het richten, analyseren en optimaliseren van advertentiecampagnes. Ook deze cookies zijn afkomstig van Google. Google kan gegevens over uw internetgebruik combineren met andere over u verzamelde informatie. Zodoende kunnen deze cookies herleidbaar zijn tot u als persoon en van invloed zijn op uw privacy. Google kan deze gegevens 26 maanden bewaren. Voor het gebruik van deze cookies vragen wij uw toestemming, zoals de wet ons voorschrijft. Zonder uw toestemming worden deze cookies niet geplaatst.

Onze webshops maken op dit moment alleen gebruik van geanonimiseerde cookies. Daarvoor is uw toestemming niet nodig.

Als het gebruik van cookies desondanks niet gewenst is, kunt u deze in uw browser uitschakelen. Ook kunt u via uw browser altijd alle reeds geplaatste cookies verwijderen.

 

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 9 januari 2024.