Advisering en levering

rdgKompagne is de grootste adviseur en leverancier in Nederland op het gebied van communicatiehulpmiddelen, aangepaste bedieningen, pc- en werkplekaanpassingen, omgevingsbediening, middelen voor cognitieve ondersteuning en spelmaterialen voor mensen met een handicap.

Hierbij is ons uitgangspunt een totaaloplossing te bieden, die bestaat uit een optimale combinatie van hulpmiddel, bediening en integratie in de leef- of werkomgeving van de cliënt. Een advies houdt dan ook niet op bij het vinden van het juiste hulpmiddel: het communicatieapparaat of de omgevingsbediening moet ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Behalve standaardoplossingen behoren ook individuele aanpassingen aan hulpmiddelen tot de mogelijkheden.

Hoewel rdgKompagne naast adviseur ook leverancier is, zijn wij bovenal servicegericht. Bij de zoektocht naar de beste oplossing staat bij ons de cliënt centraal en de vraag van de cliënt voorop. Om u optimaal te kunnen helpen, hebben wij een zeer breed scala aan hulpmiddelen in ons assortiment. Hoewel wij voor deze hulpmiddelen uiteraard de beste ondersteuning kunnen bieden, zijn wij niet gebonden aan een vast aanbod. Wij denken graag met u mee, ook buiten vaste kaders, om tot een creatieve oplossing te komen. rdgKompagne is hierin graag uw betrouwbare, betrokken en deskundige partner.

Behalve over hulpmiddelen, kunnen wij u ook adviseren over mogelijke vergoedingsregelingen. Om voor vergoeding van een hulpmiddel in aanmerking te komen, moet de cliënt aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor de zorgverzekeraar bijvoorbeeld dient het hulpmiddel de “goedkoopste adequate” optie te zijn. Onze adviseurs zijn tot in detail op de hoogte van wat wel en wat niet wordt vergoed. Derhalve is rdgKompagne in staat om adequaat advies uit te brengen en ondersteuning te bieden wanneer een aanvraag onverhoopt problemen oplevert. Wij zoeken altijd naar de optimale oplossing voor alle partijen. Indien gewenst kunnen wij echter ons advies opsplitsen en u adviseren over de verschillende mogelijkheden enerzijds en vergoedingsregelingen anderzijds, zodat u zelf een weloverwogen keuze kunt maken.

Naast advisering ten behoeve van cliënten, leveren wij ook hulpmiddelen aan instellingen, voor algemeen gebruik en assessments. Voor eenvoudige hulpmiddelen en spelmaterialen, waarvoor een advies niet per se noodzakelijk is, kunt u terecht in onze webshop.

 

Werkwijze

Advies
Onze adviseurs assisteren gebruikers en hun begeleiders bij de keuze van het juiste hulpmiddel. Een adviesgesprek vindt plaats op locatie. Dat kan zijn bij de cliënt thuis of in de zorginstelling, maar ook bijvoorbeeld op school. Hierbij zijn normaliter de cliënt, de logopedist of ergotherapeut en de partner, een ouder of begeleider aanwezig. In het gesprek wordt de hulpvraag besproken, alsmede de eisen waaraan een hulpmiddel moet voldoen en eventuele aanvullende wensen van de cliënt. Hierbij is niet alleen de functionaliteit van het hulpmiddel van belang, maar ook de wijze van bediening.

Als de keuze valt op een bepaald type hulpmiddel, kan in de praktijk worden nagegaan of het gekozen hulpmiddel voldoet. Veel van onze hulpmiddelen kunnen op zicht gestuurd worden, zodat de gebruiker de oplossing in zijn of haar dagelijkse omgeving kan uitproberen.

Wanneer een geschikt hulpmiddel is gevonden, wordt bekeken of het moet worden opgebouwd op een rolstoel of andere voorziening en of er nog aanpassingen aan het hulpmiddel noodzakelijk zijn.

Aanvraag
Op basis van de resultaten van het adviesgesprek wordt door de adviseur, zo nodig in samenspraak met de werktuigbouwkundig specialist, een offerte gemaakt. Deze is nodig om een vergoeding te kunnen aanvragen bij een betalende instantie.

Communicatiehulpmiddelen, aangepaste bedieningen en omgevingsbediening vallen onder de ZVW of AWBZ. Voor deze hulpmiddelen heeft rdgKompagne contracten met alle zorgverzekeraars en zorgkantoren. Woningaanpassingen daarentegen vallen onder de WMO. rdgKompagne voert woningaanpassingen uit die nodig zijn voor omgevingsbediening. Hiervoor werken wij samen met gemeenten. Daarnaast heeft rdgKompagne voor het aanpassen van werkplekken ten behoeve van arbeidsre-integratie een overeenkomst met het UWV. Deze aanpassingen worden soms ook (deels) vergoed door de werkgever. Tenslotte zijn er diverse fondsen voor hulpmiddelen die niet volgens een van de genoemde regelingen worden vergoed.

Voor de verschillende instanties gelden verschillende aanvraagprocedures en zelfs zorgverzekeraars onderling hanteren verschillende procedures. Ook de benodigde documenten voor de aanvraag verschillen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn een motivatie, een toetsingsformulier en/of een verklaring van de behandelend arts. In sommige gevallen dient de aanvraag door de betrokken therapeut ingediend te worden. De aanvrager stuurt dan de documenten samen met het advies en de offerte van rdgKompagne naar de betreffende instantie. De adviseur kan zo nodig adviseren over de formulering van de motivatie. In andere gevallen wordt gebruik gemaakt van een toetsingsformulier, dat door de adviseur in overleg met de therapeut kan worden ingevuld. Voor sommige zorgverzekeraars heeft rdgKompagne een open machtiging en kunnen wij zelf de toetsing uitvoeren. In die gevallen kunnen wij extra snel tot levering overgaan.

Het is een complexe taak een weg te vinden door al deze verschillende procedures. Daar komt nog bij dat procedures, maar ook de wetgeving voortdurend veranderen. rdgKompagne volgt alle ontwikkelingen op de voet, zodat wij steeds op de hoogte blijven en zo nodig tijdig onze interne processen kunnen aanpassen. Zo kunnen wij altijd optimaal adviseren over en ondersteunen bij het indienen van aanvragen.

Levering
Wanneer de opdracht wordt goedgekeurd, krijgt rdgKompagne hiervan bericht en zullen de artikelen besteld en een eventuele opbouw ingepland worden. Als alle artikelen compleet zijn, zullen wij een afspraak met u maken voor levering.

Veel van onze hulpmiddelen zijn zeer geavanceerd. Wij leveren deze dan ook altijd af op locatie. Daarbij worden het hulpmiddel en eventuele aanvullende apparatuur geïnstalleerd, geconfigureerd en zo nodig in huis gemonteerd. Daarnaast krijgt u een instructie voor de ingebruikname. Soms volgen er in een later stadium nog extra instructiebezoeken. Voor sommige hulpmiddelen is instructie niet noodzakelijk. In die gevallen zal het hulpmiddel per post worden bezorgd.

Na levering kunnen gebruikers en begeleiders zo nodig terugvallen op onze helpdesk. Wij blijven u dus ook na de uitlevering ondersteunen bij de ingebruikname van het hulpmiddel.

 

Neem contact op!

Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij horen het graag!